Avís Legal i Política de Protecció

1. IDENTIFICACIÓ.

 • Titular: ESTUDIO AGORA, S.A.U. (en endavant, “AGORA SANT CUGAT INTERNATIONAL SCHOOL” o “l’Escola”).
 • CIF: A-58737396.
 • Domicili social: Carrer Ferrer i Guardia s/n, 08174 Sant Cugat del Vallès – Barcelona.
 • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom 26055, Foli 167, Secció 8ª, Full B-97373.

 

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat i dóna el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web https://www.colegioagorasantcugat.cat/ (en endavant, el “lloc web”) siguin tractats pel col·legi Agora Sant Cugat International School, Nuevo Ágora Centro de Estudios, S.L. (en endavant, “Globeducate”), i entitats de Globeducate ubicades dins del EEE que figuren a la següent URL: https://www.globeducate.com/schools/.

 

3. AMB QUINA FINALITAT TRACTARAN AGORA SANT CUGAT INTERNATIONAL SCHOOL I GLOBEDUCATE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS?

Les dades personals facilitades mitjançant el lloc web seran tractades amb les següents finalitats:

 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds o consultes de l’usuari relatives a l’Escola o a Globeducate, quan l’usuari faciliti les seves dades mitjançant el formulari “Contacte”. Les dades de l’usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Remetre periòdicament als usuaris, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials relacionades amb notícies, activitats, serveis i ofertes relacionades amb Globeducate o les nostres escoles, que puguin esdevenir d’interès per l’usuari, si aquest dóna el seu consentiment marcant la casella corresponent.

 

4. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades als formularis del lloc web són de caràcter general i obligatòries (llevat que en el camp corresponent s’especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les dades o no són facilitades correctament, no es podran atendre, sense perjudici de poder visualitzar lliurement el contingut del lloc web.

 

5. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARAN AGORA SANT CUGAT INTERNATIONAL SCHOOL I GLOBEDUCATE?

Agora Sant Cugat International School i Globeducate tractaran les següents categories de dades de l’usuari:

 • Formulari de contacte:
  • Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
  • Dades de contacte: adreça, adreça de correu electrònic i telèfon.
  • Dades de motiu de consulta i preferències de via de contacte.
 • Subscripció al nostre butlletí de notícies:
  • Dades de correu electrònic.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-los la informació continguda a la Política de Privacitat, eximint a les escoles i a Globeducate de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, les escoles i Globeducate podran dur a terme les verificacions periòdiques oportunes per constatar aquest fet, adoptant les mesures que corresponguin, de conformitat amb la normativa de protecció de dades.

 

6. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’usuari per part de les escoles i Globeducate per a donar resposta a les peticions d’informació, sol·licituds, incidències o consultes i per l’enviament de comunicacions comercials està basat en el consentiment que se sol·licita i que pot ser retirat en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirada del consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents per la qual cosa l’usuari podrà revocar només un d’ells no afectant els altres.

 

7. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades seran comunicades a entitats de Globeducate situades dins de l’EEE que figuren en la següent URL: https://www.globeducate.com/schools/, comprometent-se aquestes al tractament d’aquestes dades personals exclusivament per al compliment de les finalitats anteriorment indicades.

 

8. RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’usuari:

 • Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita a les escoles i a Globeducate són certes, exactes, completes i actualitzadess. A aquest efecte, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels quals facilita les seves dades -en cas de fer-ho-, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a les escoles i a Globeducate per a les finalitats assenyalades.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a les escoles a Globeducate, o a tercers.

 

9. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS.

Una de les finalitats per a les quals les escoles i Globeducate tracten les dades personals proporcionades per part dels usuaris és per a remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als usuaris relacionades amb Globeducate i les seves escoles.

Sempre que es realitzi cap comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida exclusivament a aquells usuaris que haguessin donat el seu consentiment previ per a la recepció d’aquestes.

En cas que l’usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals, pot sol·licitar la baixa del servei enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: dpo@agorasantcugat.edu.es.

 

10. EXERCICI DE DRETS.

L’Usuari pot enviar un escrit a Carrer Ferrer i Guardia s/n, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona o bé mitjançant correu electrònic dirigit a l’adreça dpo@agorasantcugat.edu.es amb la referència “Protecció de dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si en l’Escola o Globeducate s’estan tractant dades personals que concerneixen l’usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Obtenir de l’Escola o de Globeducate la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan l’interessat consideri que l’Escola o Globeducate ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Sense perjudici de l’anterior, l’interessat podrà contactar amb el delegat de protecció de dades de Nuevo Ágora Centro de Estudios, S.L. (Globeducate), així com amb l’Escola, tant per a exercir els seus drets com per a realitzar qualsevol consulta:

 • Delegat P.D. a Nuevo Ágora Centro de Estudios, S.L. (GLOBEDUCATE). Tècnic d’ organització Globeducate. E-mail: dpo@globeducate.com. Carrer Valle de la Fuenfría, 3 – Baixos esquerra · 28034 MADRID. Telèfon 91 360 00 35.
 • Delegat P.D. a Estudio Agora, S.A.U. (Agora Sant Cugat International School): Administrador. E-mail: dpo@agorasantcugat.edu.es. Carrer Ferrer i Guardia s/n, 08174 Sant Cugat del Vallès – Barcelona. Telèfon 93 590 26 00.

 

11. MESURES DE SEGURETAT.

L’Escola i Globeducate tractaran les dades de l’usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.

 

12. COOKIES

La navegació pel nostre portal web podrà instal·lar fitxers d’emmagatzematge i recuperació de dades -també coneguts com a cookies-, en el seu equip, amb l’objectiu de conèixer als visitants del lloc web. El seu navegador podrà generar un missatge instantani per a impedir la instal·lació d’aquests dispositius. Per a més informació veure la secció “política de cookies”.

 

Última actualització: 11 de març de 2020

Copyright © GLOBEDUCATE Tots els drets reservats.

Aviso Legal